Програма | Изпити

Обучение | Библиотека

Конспекти и курсови работи

За кандидат-студенти

Дипломанти

Такси+359 2 9710445

sofia@msibg.com

Карта на сайта

МСИ Москва
СЪОБЩЕНИЯ


Уроци по английски език за разпечатване: 3 курс: 21 урок - Marketing and market orientation; 4 курс: 40 урок - Wrongdoing and corruption.
преди 16 месеца

На вниманието на студентите от 4 курс. За консултациите по английски език да се разпечата 26 урок ''The Internet and e-commerce''.
преди 22 месеца

Срещата на Ректора с дипломантите от напр. Икономика ще се състои на 18.05.2013г. от 17.00ч. в 8-ми бл. на БАН. Присъствието е задължително!
преди 26 месеца

За изпитът по англ. език студентите от 3 курс трябва да изпратят на dad_1@abv.bg до 20.00ч. на 18.04. разработен въпрос № 3 от конспекта
преди 27 месеца

За изпитът по англ. език студентите от 4 курс трябва да изпратят на dad_1@abv.bg до 20.00ч. на 18.04. разработен въпрос № 3 от конспекта
преди 27 месеца
За института

Акредитация и лиценз

Събития


За Международния Славянски Институт

Международният Славянски Институт е създаден на 5 декември 1994г. През 1995г. получава Лиценз за водене на образователна дейност в областта на висшето образование № 16-200/16.03.1995г.

През 1999г. получава и Свидетелство за държавна акредитация №25-0821/20.12.1999г.

На 23 декември 2002г. МСИ получава Държавен регистрационен номер 207717009 99 23.

Тези документи предоставят на Института правото да издава документи за завършено образование по държавен образец за:
  • Образователно квалификационна степен "Бакалавър";
  • Образователно квалификационна степен "Магистър";
  • Аспирантура.
Висш орган на стратегическо управление на Института е Общото събрание.

Всички въпроси, отнасящи се до учебната работа, финансирането и развитието на Института се разглеждат на заседания на Научния съвет, членове на който са проректора, деканите на факултетите и завеждащите катедри в МСИ.

Председател на Научния съвет е Ректора на МСИ д.и.н. проф. Ким Алексеевич Смирнов. (Енциклопедия на ректорите и учените на съвременна Русия).

Международният Славянски Институт осъществява дистанционно-задочно обучение в България на основата на нормативни документи на Руската Федерация и Р. България и подписаните спогодби между двете страни, в съответствие с Конвенцията за признаване на квалификациите, отнасящи се до висшето образование в Европейския регион /№ 165/, съставена в Лисабон на 11.04.1997г., ратифицирана със Закон, приет от 38-то Народно събрание на Р. България на 15.03.2000г., обн. в ДВ, бр. 51, от 23.06.2000г. и в сила от 1.07.2000г. и с основните принципи на Сорбонската декларация за европейското пространство на висшето образование, подписана на 19 юни 1999г. в Болоня. Съгласно Постановление № 168 от 14.08.2000г. на Министерският съвет, обн. в ДВ бр.69 от 22.08.2000г. и приетата във връзка с това Наредба.

През септември 2007г. институтът заслужено получи Златен сертификат за качество на „Global Quality Promotion” с право на използване на тяхната символика. Това е висша оценка за качество, призната в много държави.

На сегашния етап по МСИ работи по координиране на дейностите в областта на уеднаквяване критериите в областта на висшето образование свързани с Болонския процес и с изискванията на международната децентрализирана система за академическо признаване на резултатите от обучението, основаваща се на принципите на взаимно доверие между ВУЗ-овете - ECTS (European Credit Transfer System). В резултат на това на 23.03.2011г. в гр. Варна беше сключен договор за сътрудничество между Международен Славянски Институт и Варненски Свободен Университет, който отваря нови възможности за включване на руските и българските студенти в европейски магистърски програми, както и за участие в съвместни научни проекти и академически обмен на студенти, докторанти и преподаватели.